- Hướng Dẫn Nhập Giftcode

22-01-2024


Hướng Dẫn Nhập Giftcode

Để nhập Giftcode các hiệp sĩ đăng nhập vào game, đến Làng Rơm Vàng gặp NPC Jorah

Chọn mục Giftcode để nhập và nhận code.

Bộ giftcode tân thủ cực giá trị của WoWs:
1. WOWS
- 200.000 Bạc
- 30 Bình hồi phục hp 5k (khóa)
- 30 Bình hồi phục mp 5k  (khóa)
- 10 Bùa về làng (khóa)
- 1 pet ong phẩm xanh 3 ngày  (khóa)

2. GAMEXUA
- 300.000 Bạc
- 30 Bình hồi phục hp 5k (khóa)
- 30 Bình hồi phục mp 5k (khóa)
- 1 Trứng thú hiếm ( phẩm xanh ) 3 ngày (khóa)
- 1 Thẻ Phó bản cá nhân (khóa)
- 10 Bùa làm nhiệm vụ (khóa)

3. MOIBAN
- 30 Bình hồi phục hp 5k (khóa)
- 30 Bình hồi phục mp 5k (khóa)
- 400.000 Bạc
- 5 Bùa không gian (khóa)
- 1 Bình Sét (khóa)
- 1 Thời trang 7 ngày ( loại thường ) (khóa)

4. SANBAN
- 500.000 Bạc
- 1 Bình tẩy tiềm năng (khóa)
- 1 Bình tẩy kỹ năng (khóa)
- 1 Đồng hồ cát (khóa)
- 1 Thẻ thế giới gương (khóa)
- 1 Cánh xanh dương ngẫu nhiên 3 ngày ( random khiên - cánh - sách ) (khóa)

5. LANGHIEPSI
- 20 Mảnh thiết vuông (khóa)
- 20 Mảnh thép đúc (khóa)
- 20 Mảnh khiên đồng (khóa)
- 20 Mảnh giáp Bạc (khóa)
- 20 Mảnh bạch kim  (khóa)
- 20 Mảnh song vàng (khóa)

Tải bản IOS Tải bản IOS Tải bản Android Tải bản Android Tải bản APK Tải bản Android Tải bản MAC Tải bản Android
Facebook Page Facebook Group Facebook Messenger
Tải bản Android